Belarusian opposition receives 2020 Sakharov Prize | News | European Parliament

, https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20201210STO93502/